Main Page

The Setting

Rokugan

  1. Koutetsukan
  2. Kodokuna nami (Lonely Wave Port)
  3. Lilly Pad Bay
  4. Tsukinoshutsu (Moon Rise City)
  5. Kalani’s Landing
  6. Second City
  7. Aketsu

The Players

Alex-Tsuruchi Natsuki
Bob- Tsuruchi Viscous
Lee-Yoritomo Barushi
Saskia-Tsuruchi Harumi
Ryan-Kitsune Sadaharu

Main Page

The Shadow Above exwingzero